Ocean Winds (OW), międzynarodowa firma zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona jako spółka joint venture 50/50 EDP Renewables i ENGIE, podpisała umowę z polską Grupą GeoFusion Sp.z o.o. Umowa dotyczy wykonania badań geofizycznych i geotechnicznych dla części przybrzeżnej (nearshore).

Zakres umowy obejmuje przebadanie odcinka trasy korytarza kablowego między Lubiatowo i Białogórą w części przybrzeżnej z projektowanej morskiej farmy wiatrowej BC-Wind, na potrzeby wyprowadzenia eksportowej linii kablowej na ląd oraz przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zakres ustalonych w umowie prac obejmuje pomiary geofizyczne w tym: batymetrię (MBES), obrazowanie sonarowe (SSS), magnetometrię (MAG), sejsmikę refleksyjną i refrakcyjną, tomografię elektrooporową (profilowanie elektroopowe ERT), a także badania geotechniczne w tym prace wiertnicze i sondowania CPTu do 45 m, badania laboratoryjne gruntów i wody oraz prace dokumentacyjne.

Współpraca GeoFusion Sp.z o.o. z Ocean Winds, jest kolejnym przykładem zaangażowania polskich firm w łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej i zwiększeniem czynnika tzw. local content w projekcie BC-Wind.