Metoda sejsmiczna

Grupa GeoFusion sp. z o.o. dysponuje 48 kanałową aparaturą sejsmiczną pozwalającą na prowadzenie prac zarówno metodą refrakcji jak i MASW.

SEJSMIKA REFRAKCYJNA

METODA MASW

WIERCENIA

Sejsmika refrakcyjna

Sejsmika refrakcyjna jest metodą geofizyczną używaną do szczegółowego rozpoznawania budowy warstw przypowierzchniowych przy użyciu fal sejsmicznych.
Metoda sejsmiki refrakcyjnej opiera się na pomiarze czasu pomiędzy wzbudzeniem fali sejsmicznej, a dojściem fali załamanej i odbitej na granicy ośrodków geologicznych do odbiornika pomiarowego (np. geofonu).
Fale refrakcyjne powstają na granicach ośrodków geologicznych o różnej gęstości.

Wraz z gęstością zmienia się prędkość fali. Znając czas dojścia fali oraz geometrię układu pomiarowego możemy szczegółowo poznać układ i miąższość warstw, kąt ich zapadania oraz granice pomiędzy nimi.

Sejsmika refrakcyjna może być wykorzystana do określenia i wyznaczenia:
granic podłoża skalnego
granic między warstwami zróżnicowanymi litologicznie, pomiędzy strefami o różnym stopniu wietrzenia
nieciągłości, m.in. lokalizacji i oceny płytkich stref uskokowych, deformacji, położenia i kształtu płaszczyzn poślizgu w ośrodku gruntowym i skalnym
położenia zwierciadła wód gruntowych,
lokalizacji nieciągłości, pustek, kawern oraz procesów deformacji w nadkładzie i podłożu
stanu intensywności spękań i zwietrzenia ośrodka skalnego.

stref spękań, osłabienia, rozluźnień i zapadania się ośrodka gruntowego i skalnego

METODA MASW

Technika MASW (wielokanałowa analiza fal powierzchniowych) pozwala na ciągłe, nieinwazyjne oraz wydajne określenie rozkładu prędkości fali poprzecznej S wraz z głębokością i wzdłuż profilu badawczego co w rezultacie pozwala na określenie sztywności czy odkształcalności badanych obiektów.
Metoda MASW umożliwia:
określenie granic podłoża skalnego, warstw o różnym stopniu zwietrzenia oraz zróżnicowanych litologicznie
wyznaczenie stref rozluźnienia i osłabienia w gruncie
przestrzenną ocenę podłoża pod kątem zmienności modułów sprężystych, dla posadowienia obiektów budowlanych, hydrotechnicznych, itp.
rozpoznanie zmian strukturalnych oraz ocenę zagrożenia deformacjami nieciągłymi w obszarach występowania nieciągłości, kawern, zapadlisk w nadkładzie i podłożu,
ocena stabilizacji, konsolidacji oraz weryfikację skuteczności wzmocnienia podłoża i podsadzania pustek.

Zalety metody MASW

Metoda pozwala na określenie parametrów gruntu w sposób ciągły, dzięki czemu można zredukować ilość wierceń oraz sondowań

Dokładniejsze niż w przypadku sejmiki refrakcyjnej rozpoznanie warstw pod warstwami o wyższej gęstości objętościowej,

Badania nieniszczące, określające właściwości fizyczne badanego ośrodka, w przeciwieństwie do np. wierceń oraz sondowań CPT

Metoda daje dobre wyniki również w przypadku występowanie gruntu o dużej zawartości frakcji ilastej oraz zawodnieniu, kiedy możliwości metody georadarowej (GPR) są mocno ograniczone.

WIERCENIA

Wiercenia to najpowszechniejsza i najprostsza metoda rozpoznania wgłębnej budowy podłoża gruntowo-skalnego, niezbędna zarówno w badaniach geotechnicznych jak i geologicznych.
Bez względu na rodzaj planowanej inwestycji budowlanej bądź inżynierskiej wymagana jest ocena jakości podłoża oraz jego zachowania pod wpływem obciążeń.

Na potrzeby wierceń Grupa GeoFusion dysponuje wiertnicą hydrauliczną na podwoziu gąsienicowym wraz z osprzętem umożliwiającym wiercenia, rdzeniowanie oraz wykonywanie badań gruntu do głębokości 30 m p.p.t.