Metoda georadarowa

Badania metodą georadarową GPR są bezinwazyjną i stosunkowo płytką techniką badań geofizycznych.

Badanie georadarowe

na czym polega?
Badania metodą georadarową GPR są bezinwazyjną i stosunkowo płytką techniką badań geofizycznych. Pomiary polegają na emisji, w głąb ośrodka geologicznego, fal elektromagnetycznych o zadanej częstotliwości, emitowanych przez anteny nadawcze. Antena odbiorcza, jak sama nazwa mówi, odbiera fale elektromagnetyczne odbite od granic geologicznych w badanym ośrodku. W celu wizualizacji wyników zarejestrowane dane są następnie przetwarzane i interpretowane. Zasięg głębokościowy pomiarów GPR zależy od kilku czynników, w tym od częstotliwości emitowanej fali, zdolności emisyjnej anteny nadawczej oraz parametrów elektrycznych ośrodka geologicznego.
Anteny georadarowe o niższych częstotliwościach cechują się większym zasięgiem głębokościowym, jednak mniejszą rozdzielczością pionową, dlatego są stosowane do badań geologicznych lub lokalizacji większych obiektów na głębokościach do kilkunastu metrów p. p. t. Natomiast anteny georadarowe o wyższych częstotliwościach cechują się małym zasięgiem głębokościowym, lecz osiągają dużą rozdzielczość pionową, więc są idealne do wykrywania granic geotechnicznych w budowie infrastruktury transportowej.

Zastosowanie

Lokalizowanie podziemnej infrastruktury rury, kable, fundamenty

Wykrywanie i monitorowanie stref skażeń gruntu, szczelności podziemnych zbiorników

Badania podtorza, stanu dróg, nawierzchni betonowych

Badania dla kryminalistyki i archeologii
Badania struktury obwałowań przeciwpowodziowych
Rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej