Metoda georadarowa

Badania metodą georadarową GPR są bezinwazyjną i stosunkowo płytką techniką badań geofizycznych.

Badanie georadarowe

na czym polega?

Badania metodą georadarową GPR są bezinwazyjną i stosunkowo płytką techniką badań geofizycznych. Pomiary polegają na emisji, w głąb ośrodka geologicznego, fal elektromagnetycznych o zadanej częstotliwości, emitowanych przez anteny nadawcze. Antena odbiorcza, odbiera fale elektromagnetyczne odbite od granic geologicznych w badanym ośrodku. W celu wizualizacji wyników zarejestrowane dane są następnie przetwarzane i interpretowane. Zasięg głębokościowy pomiarów GPR zależy od kilku czynników, w tym od częstotliwości emitowanej fali, zdolności emisyjnej anteny nadawczej oraz parametrów elektrycznych ośrodka geologicznego.

Anteny georadarowe o niższych częstotliwościach cechują się większym zasięgiem głębokościowym, jednak mniejszą rozdzielczością pionową, dlatego są stosowane do badań geologicznych lub lokalizacji większych obiektów na głębokościach do kilkunastu metrów p.p.t. Natomiast anteny georadarowe o wyższych częstotliwościach cechują się małym zasięgiem głębokościowym, lecz osiągają dużą rozdzielczość pionową, więc są idealne do wykrywania granic geotechnicznych w budowie infrastruktury transportowej.

Zastosowanie

Lokalizowanie podziemnej infrastruktury rury, kable, fundamenty

Wykrywanie i monitorowanie stref skażeń gruntu, szczelności podziemnych zbiorników

Badania podtorza, stanu dróg, nawierzchni betonowych

Badania dla kryminalistyki i archeologii
Badania struktury obwałowań przeciwpowodziowych
Rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej