POLITYKA DOTYCZĄCA RYZYKA, JAKOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ŚRODOWISKA

Celem Grupy GeoFusion Sp. z o.o. jest dostarczenie kompletnego pakietu usług, związanych
z szeroko rozumianymi badaniami gruntu. Grupa GeoFusion Sp. z o.o. wykonuje prace saperskie lądowe i podwodne w tym prace nurkowe oraz prace badawcze takie, jak rozpoznanie terenu lądowego i wodnego metodami nieniszczącymi pod kątem występowania obiektów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz prowadzenie nadzoru nad w/w pracami.

Naszym Klientom zapewniamy najwyższą jakość usług opartą na profesjonalizmie, wielodyscyplinarnej wiedzy i wieloletnim praktycznym doświadczeniu, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wszystkich osób świadczących pracę na rzecz firmy, z jednoczesną troską o środowisko naturalne.

W związku z powyższym zobowiązujemy się do:

 • spełnienia potrzeb i oczekiwań naszych Klientów,
 • ciągłego doskonalenia procesów poprzez zastosowanie podejścia opartego na szacowaniu ryzyki wykorzystaniu pojawiających szans,
 • spełnienia wymagań prawnych i innych zobowiązań mających zastosowanie w działalności naszej Spółki,
 • zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym,
 • ochrony środowiska, w tym zapobiegania zanieczyszczeniom.

Założenia niniejszej polityki realizujemy poprzez:

 • stałe monitorowanie potrzeb i oczekiwań Klientów, indywidualne i rzetelne podejście do każdego Klienta, z czasem zdobycie jego trwałego uznania i zaufania,
 • stosowanie nowoczesnych i efektywnych rozwiązań organizacyjnych oraz technologicznych,
 • utrzymanie programu audytów oraz wykonywanie kontroli zapewniających ciągłą poprawę rozwiązań w zakresie: jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,
 • podnoszenie świadomości i umiejętności naszych pracowników,
 • zaangażowanie pracowników w działania na rzecz jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników,
 • identyfikację ryzyk i szans w realizowanych procesach,
 • eliminowaniu zagrożeń i zmniejszeniu ryzyk związanych z wykonywaną pracą,
 • identyfikację i monitorowanie aspektów środowiskowych, podejmowanie inicjatyw służących ochronie środowiska z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia,
 • systematyczne rozwijanie i doskonalenie relacji partnerskich ze stronami zainteresowanymi,
 • współpracę z podwykonawcami zapewniającą utrzymanie wysokich standardów jakościowych, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska,
 • optymalizację wyniku ekonomicznego,
 • rozwijanie i umacnianie pozycji na rynku w swojej branży.

Traktując Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Środowiskiem jako skuteczne narzędzie realizacji Naszej Polityki, deklaruję zapewnienie warunków i zasobów oraz zaangażowanie w realizacje celów, ciągłe doskonalenie i rozwój Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o wymagania norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018