Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie prac B+R, ukierunkowanych na opracowanie kompleksowej technologii obejmującej proces precyzyjnej lokalizacji, identyfikacji, wydobycia oraz unieszkodliwiania amunicji chemicznej i bojowych środków trujących (dalej BST) zalegających na dnie akwenów morskich, które stwarzają bardzo duże zagrożenie dla tych ekosystemów (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Bałtyku).

W wyniku realizacji projektu osiągnięta zostanie innowacja produktowa w postaci unikalnej w skali świata usługi, której odbiorcami będzie rynek klientów komercyjnych, gł.: inwestorzy pól wiatrowych na akwenach morskich, inwestorzy obiektów infrastrukturalnych na morzu (m.in. prowadzący inwestycje na obszarze Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, Cieśnin Duńskich), zarządy portów, gminy, urzędy morskie, właściwe Ministerstwa oraz podmioty realizujące inwestycje wymagające kontaktu z dnem morskim, w obrębie którego mogą potencjalnie znajdować się niebezpieczne substancje, którymi są BST.

Z uwagi na charakter i cechy nowa usługa będzie mogła być realizowana jako uzupełnienie do oferty w zakresie oczyszczania dna morskiego z broni konwencjonalnej i stanowić będzie odpowiedź na zgłaszane potrzeby rynku w tym zakresie. Kluczowe elementy innowacyjnej usługi to zintegrowanie w ramach jednej usługi następujących systemów: unikalny system lokalizacji, identyfikacja i wydobycie oraz unieszkodliwianie BST bezpośrednio na morzu (instalacja mobilna, zamontowana na jednostce pływającej). Rezultaty projektu mają szczególne znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska morskiego i zapobiegania dalszej jego degradacji przez uwalniające się do ekosystemu morskiego BST.

W realizację prac B+R zaangażowany zostanie zespół pracowników Wnioskodawcy oraz Podwykonawców, w tym zespół Akademii Marynarki Wojennej, wyspecjalizowany zespół nurkowy oraz podmiot odpowiedzialny za opracowanie unikalnego systemu wydobycia BST oraz laboratorium które wykona analizy próbek osadów dennych.

Wartość projektu: 31 483 900,00 PLN

Wartość dofinansowania: 19 978 300,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 2/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka.

 Opis projektu „Centrum Badawczo-Rozwojowe zastosowań technologii geofizycznych w profilowaniu 3D”

Celem głównym projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego GeoFusion, którego przedmiotem działania będzie prowadzenie zaawansowanych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w obszarze geofizyki. W przyszłości zakres działalności badawczo-rozwojowej w/w Centrum będzie koncentrował się na opracowaniu perspektywicznych kierunków badawczych (np. w obszarze nowych technologii monitorowania przeciążenia pojazdów poruszających się po drogach, nowatorskich sposobów monitorowania stanu obiektów mostowych, tam i zapór wodnych).

W wyniku realizacji projektu w/w Centrum w pierwszej kolejności zostanie opracowany mobilny, samouczący się system geofizyczny przeznaczony do wykonywania nieinwazyjnych pomiarów geologii obiektów liniowych za pomocą czterech geofizycznych metod pomiarowych: elektrooporowej, elektromagnetycznej, georadarowej oraz sejsmicznej – system GeoMorf. Jest to nowatorska technologia badania i monitorowania stanu technicznego obiektów liniowych infrastruktury lądowej takiej jak drogi i autostrady, tory kolejowe oraz wały przeciwpowodziowe.

Dzięki realizacji projektu możliwe stanie się lepsze dostosowanie realizowanych prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe, generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych, które pozwolą na podniesienie efektywność prowadzonej działalności. Jednocześnie dzięki nowoczesnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu wyposażonemu w wysoce zaawansowany sprzęt, możliwe będzie zagospodarowanie niszy rynkowej i oferowanie zaawansowanych usług badawczych obiektów infrastruktury liniowej przy zachowaniu konkurencyjności cenowej. Ponadto możliwa będzie komercjalizacja wyników badań (m. in. w postaci zgłoszeń patentowych), prowadzonych w/w Centrum. W rezultacie w/w działań nastąpi umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa na obsługiwanym rynku.

Całkowita wartość projektu: 9 864 600,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 020 000,00 PL

Wartość dofinansowania: 5 614 000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” – konkurs2/2.1/2017.