Badania geofizyczne

Bez naruszania gruntu oraz istniejącej infrastruktury

Badania

Wykonujemy kompleksowe badania geofizyczne dla celów geologii inżynierskiej i geotechniki – zarówno na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego jak i wodnego; hydrogeologii i ochrony środowiska, w tym dla rozpoznania i monitorowania zagrożeń środowiska wodno-gruntowego; dla potrzeb archeologii i kryminalistyki.

Jakie badania wykonujemy

Badania geofizyczno-inżynierskie dla obiektów budowlanych
Badania geofizyczne dla potrzeb inżynierii transportowej
Badania skarp i osuwisk
Nieinwazyjne badania archeologiczne
Badania skażeń gruntów i wód podziemnych
Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych
Badania wałów przeciwpowodziowych i zapór

Dlaczego warto?

Oferowane przez nas badania prowadzone są bez naruszania gruntu oraz istniejącej infrastruktury. Zastosowanie metod geofizycznych umożliwia rozpoznanie przypowierzchniowej budowy geologicznej bez konieczności wykonywania kosztownych i czasochłonnych wierceń. Pozwala na śledzenie zmian parametrów fizycznych zarówno w profilu pionowym, jak i poziomym, zapewniając ciągłość danych (z odwiertów uzyskiwane są tylko dane punktowe).

Oferta

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metod pomiarowych oraz fachową pomoc przy projektowaniu prac. Wykonujemy pełen zakres usług geofizycznych od prac terenowych, łącznie z pomiarami geodezyjnymi, przez opracowywanie danych, aż po przekazanie zamawiającemu raportu zawierającego kompleksową interpretację geologiczno-geofizyczną wraz z wizualizacjami (mapy, przekroje itp.).

Geofizyczne metody prospekcji
Polegają na obserwacji i analizie zmian badanych parametrów takich jak zróżnicowanie przewodnictwa prądu elektrycznego, natężenia pola magnetycznego pomiędzy obiektami a ich otoczeniem. Oznacza to, że dzięki zastosowaniu specjalistycznej aparatury można uzyskać obraz znajdujących się pod ziemią obiektów w postaci mapy bądź „przekroju” badanego terenu.

Metody geofizyczne
dzielą się na dwie grupy

Metody pasywne
Polegają na rejestracji stałych własności fizycznych danego obszaru. Do ich grona zaliczamy m.in metodę magnetyczną, gdzie szukany obiekt wykazuje namagnesowanie, a wytwarzane przez niego pole magnetyczne jest anomalne na tle pola magnetycznego otoczenia.
Metody aktywne
Działają na zasadzie sztucznego wpływu na badany grunt za pomocą specjalnie skonstruowanych do tego celu maszyn czy urządzeń. Do ich grona zaliczamy metodę elektrooporową, metodę elektromagnetyczną, metodę sejsmiczną oraz metodę georadarową. W metodzie sejsmicznej korzysta się z kafarów, młotów czy nawet dynamitów, żeby wzbudzić fale sejsmiczne.
Wymienione metody geofizyczne należą do niedestrukcyjnych metod rozpoznania. Wszystkie wymienione metody wymagają specjalistycznego sprzętu i odpowiednio przeszkolonego zespołu do obsługi aparatury badawczej. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników dokonywana jest za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

Metody badań geofizycznych

Doświadczony zespół geofizyków i pełen asortyment nowoczesnych urządzeń pomiarowych, pozwala nam na wykonywanie badań geofizycznych metodami:

METODA
GEORADAROWA

METODA
ELEKTROOPOROWA

METODA
MAGNETYCZNA

METODA
ELEKTROMAGNETYCZNA

METODA
SEJSMICZNA

METODA
GRAWIMETRYCZNA