Metoda elektromagnetyczna

Badania elektromagnetyczne EM opiera się na zróżnicowaniu własności elektromagnetycznych

Badanie elektromagnetyczne

na czym polega?
Badania elektromagnetyczne EM (konduktometryczne) opiera się na zróżnicowaniu własności elektromagnetycznych badanego ośrodka geologicznego, głównie na zróżnicowaniu przewodności elektrycznej ośrodka. Zasada działania polega na wzbudzeniu (wyindukowaniu) przez nadajnik pierwotnego pola elektromagnetycznego. W odpowiedzi badany ośrodek generuje wtórne pole elektromagnetyczne, które jest proporcjonalne do przewodnictwa ośrodka.
Metodę wykorzystuje się do wyznaczania zmian litologicznych, wód podziemnych czy zanieczyszczeń. Wykorzystuje się ją do wykrywania obiektów metalowych, ponieważ wytwarzają one silne, wtórne pole elektromagnetyczne, dlatego różnicowy pomiar pola pierwotnego i wtórnego pozwala na precyzyjną lokalizację zakopanych przedmiotów metalowych (beczki, niewypały i inne obiekty o wysokiej przewodności elektrycznej).

Zastosowanie

Poszukiwanie złóż surowców: rud metali, kopalin pospolitych (żwiry, piaski)

Lokalizacji obiektów typu UXO (niewypały, niewybuchy)

Lokalizowanie podziemnej infrastruktury i kabli

Lokalizacji przecieków grobli, tam i kanałów, stwierdzenia korozji np. rurociągów

Wykrywanie i monitorowanie stref zanieczyszczenia wody gruntowej lub gruntu, szczelności podziemnych zbiorników i rur
Rozpoznanie płytkiej budowy geologicznej

Poszukiwanie wody gruntowej

Badania dla kryminalistyki i archeologii