Prace morskie

Profesjonalne podejście i wysoki standard wykonywanych prac

Badania

Wykonujemy szeroki zakres prac morskich, od pomiarów batymetrycznych poprzez badania UXO do pobierania próbek dna morskiego. Oprócz pomiarów zajmujemy się przetwarzaniem danych i ich interpretacją. Badania, które przeprowadzamy służą m.in. do określenia charakterystyki dna morskiego pod budowę farm wiatrowych, kabli i innych, oraz na obszarach kruszyw.

Jakie badania wykonujemy

Badania w celu określenia warunków dna morskiego dla projektowanych farm wiatrowych, kabli i innych, oraz na obszarach kruszyw (pomiar batymetryczny, sonarowy, sejsmoakustyczny i sejsmiczny)
Pobór próbek dna morskiego w celu określenia rodzajów osadów i ich stratyfikacji na dnie morza dla projektowanych farm wiatrowych, kabli i innych, oraz na obszarach kruszyw (płytkie i głębokie otwory)
Badania dna morskiego w celu określenia występowania obiektów niebezpiecznych, tzw. obiektów UXO – Unexplodedordnance(pomiar batymetryczny, sonarowy, ferromagnetyczny)
Wydobycie obiektów UXO dla oczyszczenia dna morskiego pod inwestycje.

Dlaczego warto?

Wykonujemy badania na wysokim poziomie, który gwarantuje wysoką jakość danych. Celem naszym jest osiągnięcie jak najlepszej rozdzielczościi rzetelności danych, i poprzez to umożliwienie precyzyjnej i dogłębnej interpretacji. Stawiamy na profesjonalne przygotowanie i wykonanie badań, oraz szczegółowe przeprowadzenie analizy danych.

Oferta

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie doboru metod pomiarowych oraz parametrów pomiarowych. Pomagamy w projektowaniu prac. Wykonujemy pełen zakres usług od pomocy w zaplanowaniu kampanii pomiarowych, wsparcia podczas trwania pomiarów łącznie z wykonywaniem ich, aż po przygotowanie dokumentacji z wykonanych prac i analiz. Służymy pomocą i radą na każdym etapie projektu (od zaplanowania prac do złożenia dokumentacji).

Opis usług morskich

Doświadczony zespół geofizyków i pełen asortyment nowoczesnych urządzeń pomiarowych, pozwala nam na wykonywanie następujących badań:
Pomiar batymetryczny
Pomiar batymetryczny służy do stworzenia mapy morfologii dna morskiego.Jest on niezbędny przy wszystkich wykonywanych pracach morskich (do każdego zadania inwestycyjnego). Przy wykorzystaniu echosond wielowiązkowych o wysokiej rozdzielczości, przy zapewnieniu wysokiej jakości pozycjonowania, osiągana szczegółowość obrazu umożliwia precyzyjną interpretację zarejestrowanych form dennych czy napotkanych obiektów antropologicznych.
Badanie jest oparte na wysyłaniu wiązek akustycznych(o częstotliwości od 30 do 700 kHz), które odbijają się od dna morskiego i wracają do odbiornika. Na podstawie czasu powrotu wiązki wyznacza się głębokość dna morskiego. Badanie echosondami wielowiązkowymi wymaga wspomagania ze strony precyzyjnych systemów określających kierunek, występujące przechyły wspierane najwyższą jakością pozycjonowania. Podczas pomiarów batymetrycznych niezbędne jest wykonywanie niezależnych pomiarów prędkości dźwięku w wodzie (tzw. pomiary SVP – Sound Velocity Profiling), aby zestawiając ją z czasem powrotu wiązki do odbiornika wyliczyć długość trasy wiązki.
Pomiar ten często wykonuję się jednocześnie razem z pomiarem sonarowych.
Pomiar sonarowy
Dzięki wykonaniu pomiarów sonarem (tzw. sonar boczny) można otrzymać zdjęcie akustyczne dna morskiego wykonywane z bliskiej odległości nawet na akwenach o dużych głębokościach. Rozdzielczość zdjęcia sonarowego zależy od budowy przetwornika i zadanej częstotliwości falakustycznych emitowanych z urządzenia.
Zapis sonarowy dostarcza informacji o tym, co znajduje się na dnie morskim oraz umożliwia dzięki analizie powracającego sygnału na klasyfikację form i rodzaju osadów dennych występujących w danej lokalizacji. Jest on konieczny przy wszystkich wykonywanych pracach morskich (do każdego zadania inwestycyjnego).
Badanie sonarowe polega na analizie wysyłanej i odbieranej z urządzeniaholowanego nad dnem morskim fal akustycznych o wybranej częstotliwości(100-1000 kHz). Stosowanie wyższych częstotliwości pozwala na otrzymanie bardziej szczegółowego obrazu dna, lecz wskutek absorpcji zachodzącej w środowisku wodnym, ich skuteczna penetracja jest krótsza niż w sytuacji stosowania częstotliwości niższych. W praktyce często wykonuje się jednoczesny pomiar na dwóch wybranych częstotliwościach.
Pomiar ten często wykonuję się jednocześnie razem z pomiarem batymetrycznym.
Pomiar ferromagnetyczny
Pomiar ferromagnetyczny służy wykryciu obiektów ferromagnetycznych na dnie morskim w danym obszarze. Obiekty ferromagnetyczne mogą być obiektami niebezpiecznymi, czyli niewybuchami (UXO). Zestawiając mapę anomalii magnetycznych wraz z zapisem sonarowymi modelem batymetrycznym,można wywnioskować, które obiekty są potencjalnie niebezpieczne. Jednak często do zakończenia procesu identyfikacji zagrożenia, jest potrzebna wizualna inspekcja poprzez sprawdzenie obiektu przez nurka – sapera bądź za pomocą podwodnego pojazdu typu ROV (RemotelyOperatedVehicle).
Pomiar ferromagnetyczny polega na pomiarze całkowitego pola magnetycznego w danym punkcie przez sondę pomiarową. Następnie podczas przetwarzania i analizy danych tło magnetyczne zostaje usunięte i wyznacza pozycje anomalii pola magnetycznego, które wskazują na miejsce występowania ferromagnetyka. W przypadku badań morskich stosuje się głównie gradientowe zestawy pomiarowe.
Pomiar sejsmoakustyczny płytkich osadów
Pomiar sejsmoakustyczny wykonuje się profilomierzem osadów (tzw. sub-bottom profiler, skrót„SBP”). Badanie to wykonuje się w celu stworzenia przekroju geologicznego przypowierzchniowych warstw. W zależności od osadów znajdujących się w danej lokalizacji można otrzymać przekroje geologiczne o maksymalnej głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów.
Pomiar sejsmoakustyczny bazuje na analizie echa powracającego wysłanej fali akustycznej o niskiej częstotliwości(od kilku do kilkunastu kHz), która przenika w głąb dna morskiego. Odbicie fal akustycznych następuje na granicy warstw, które różnią się właściwościami fizycznymi. Zarejestrowany czas przybycia fali odbitej daje informację o odległości urządzenia od danej granicy warstw.
Pomiar sejsmiczny
Pomiar sejsmicznysłuży do stworzenia przekrojów geologicznych głębokich warstw. W zależności od osadów znajdujących się w danej lokalizacji można otrzymać przekroje geologiczne o maksymalnej głębokości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów.
Pomiar sejsmiczny polega na analizie wysłanych i odbieranych ech akustycznych fal sejsmicznych(o niskiej i bardzo niskiej częstotliwości(od kilku kHz do setek Hz), które umożliwiają określenie przebiegu głębiej posadowionych warstw geologicznych.) Zarejestrowany czas przybycia fali odbitej daje informację o odległości urządzenia od danej granicy warstw.Sygnał akustyczny wysyłany z tzw. źródła sejsmicznego jest odbierany przez – wybranyholowany liniowy lub rozstawiony powierzchniowo – zestawodbiorników zwanych hydrofonami.
Płytkie i głębokie wiercenia oraz CPT
Płytkie i głębokie wiercenia polegają na pobraniu próbek dna (tzw. rdzeni) o określonej średnicy i do określonej głębokości. Wiercenia płytkie sięgają zazwyczaj do kilku metrów od dna morskiego, natomiast wiercenia głębokie sięgają nawet kilkudziesięciu metrów od dna morskiego. Obydwa typy wierceń dostarczają informacji na temat litologii warstw w miejscu wiercenia. Na pobranych rdzeniach wykonuje się analizy i testy laboratoryjne w celu określenia parametrów fizyko – chemicznych próbki.
Sondowania CPT (ConePenetration Test) służą zbadaniu właściwości podłoża morskiego poprzez m.in. pomiar oporów na urządzeniu oraz tarcia na tulei, które służą wyznaczeniu spójności podłoża oraz jego parametrów geotechnicznych.
Płytkie i głębokie wiercenia oraz CPT zestawia się z wynikami pomiarów sejsmoakustycznych i sejsmicznych dla kompleksowej interpretacji warstw geologicznych.
Od 2023 r. badania bojowych środków trujących (BŚT)
Stworzyliśmy nową technologię, która ma służyć wydobyciu i utylizacji bojowych środków trujących. Technologia ta będzie gotowa do wykorzystania w 2023 r. Nasze rozwiązanie problemu występowania BŚT na Morzu Bałtyckim zabezpieczy Inwestorów m.in. farm wiatrowych, przed tym ryzykiem.
Oczyszczanie dna morskiego z UXO

Wykonujemy wydobycie obiektów niebezpiecznych UXO znajdujących się na dnie morskim. W zależności od głębokości obszaru, sprawdzenie obiektu wykonuje nurek – saper bądź wykonujemy podwodnym urządzeniem typu ROV.
Lokalizację punktów do sprawdzenia i wydobycia są wyznaczane na podstawie kompleksowych pomiarów saperskich, w skład których wchodzą: pomiar batymetryczny, sonarowy i ferromagnetyczny.