Metoda elektrooporowa

Rejestracji parametrów prądu elektrycznego przepływającego przez badany ośrodek geologiczny.

Badanie geoelektryczne

na czym polega?
Badania geoelektryczne polegają na rejestracji parametrów prądu elektrycznego przepływającego przez badany ośrodek geologiczny. Technika sondowań elektrooporowych SGE stanowi niezastąpioną metodę w zagadnieniach geologii inżynierskiej, poszukiwaniach wód podziemnych i złóż kruszyw. Pomiary polegają na zwiększaniu rozstawu elektrod pomiarowych, czyli oddalanie tych elektrod od środka układu pomiarowego. Powoduje to wzrost głębokości pomiaru, co daje nam możliwość uzyskania informacji z głębszych partii ośrodka geologicznego. Informacje te otrzymuje się w postaci krzywych SGE.
Pomiary w wersji profilowań elektrooporowych PE zalecane są do śledzenia stromo zapadających granic geologicznych i uskoków. Przy profilowaniach nie zmienia się geometrii elektrod w danym układzie pomiarowym, natomiast badania mogą być prowadzone przy kilku różnych rozstawach elektrod jednocześnie, co umożliwia rozpoznanie warstw geologicznych na dwóch lub trzech poziomach głębokościowych.
Geoelektryczna metoda ERT (electricalresistivitytomography) jest połączeniem sondowań i profilowań elektrooporowych, gdzie jednocześnie do pomiaru wykorzystywanych jest kilkadziesiąt czy nawet kilkaset elektrod. Dzięki specjalistycznej aparaturze jesteśmy w stanie otrzymać pomiary z dużego obszaru badań, a w porównaniu do poprzednich technik jest to metoda relatywnie szybka. Rozkład oporności prezentowany jest na przekrojach geologicznych.

Zastosowanie

Badanie kierunków migracji zanieczyszczeń
Lokalizowanie i monitorowanie skażeń gruntu i wód podziemnych
Badania stanu zapór i wałów przeciwpowodziowych
Geologiczne rozpoznanie podłoża
Poszukiwanie wód podziemnych
Poszukiwanie złóż surowców
Badania osuwisk
Polaryzacja wzbudzona IP opiera się na zjawisku obecności pól elektromagnetycznych pod wpływem wyłączenia impulsu (pola zewnętrznego), w tym przypadku prądu. Rekomendowana do wykrywania mineralizacji rudnej, występującej zarówno w formie rozproszonej jak i skupionej. Pomiary wykonywane są wzdłuż profili przecinających wyznaczone strefy perspektywiczne, dla potwierdzenia możliwości występowania mineralizacji i stwierdzenia jej intensywności. Profilowania IP powinny poprzedzać ostateczną lokalizację wierceń poszukiwawczych. Stosowana również w poszukiwaniach wód mineralnych oraz w geofizyce inżynierskiej np. do wykrywania metalowych obiektów.
Metoda IP stosowana jest również w poszukiwaniach wód mineralnych oraz w geofizyce inżynierskiej np. do wykrywania metalowych obiektów.